เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Open Access Medical Journal เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางการแพทย์ที่เปิดให้เข้าไปอ่านเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดทำโดย งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
1. สร้างฐานข้อมูลวารสารทางการแพทย์ที่เปิดให้ เข้าไปอ่านเอกสารฉบับเตม็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. รวบรวมแหล่งตพีมิพ์และเผยแพร่ผลงานให้กบั อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา